تلفن روابط عمومی شهرداری بیرجند:

۳۱۸۳۰۱۳۳

۳۱۸۳۰۱۳۱

۳۱۸۳۰۱۳۰

فکس روابط عمومی شهرداری بیرجند:

۳۲۲۲۹۳۳۰

ایمیل روابط عمومی شهرداری بیرجند

ravabet@birjand.ir